ricklbert

UHF JUNKIE
This is in Dutch and english. Dr. Clark: Uitvindingen en boeken Clark: Inventions and books
This article is in Dutch and English
12-12-2008 om 00:10 uur | 3,950 bekeken | Gezondheid | WWW.NIBURU.NL | Print 12-12-2008 at 00:10 PM | 3950 views | Health | WWW.NIBURU.NL | Print


Syncrometer2 Onderstaand vindt u een aantal uitvindingen van Hulda Clark: Below are a few inventions of Hulda Clark:

*

De Syncrometer®, haar test/diagnose apparaat. The Syncrometer ®, its test / diagnostic device. (afbeelding rechts) (picture right)
*

De "Zapper", een apparaatje dat in staat is om virussen, bacteriën en parasieten in het lichaam te doden. The "Zapper," a device that is capable of killing viruses, bacteria and parasites in the body.
*

De "Zappicator", een apparaatje dat alles wat je er op zet elektrisch oplaadt en een magnetische positieve lading geeft. The Zappicator ", a device that all you have to move electric charge and magnetic charge is positive. Hij is ook in staat om voedsel te transformeren en zuiveren van gifstoffen zoals bijvoorbeeld het zeer giftige benzeen dat simpelweg door de werking van de Zappicator uiteenvalt en verandert in een andere maar nu onschadelijke verbinding. He is also able to transform food and purification of toxins such as the highly toxic benzene that simply by the operation of Zappicator disintegration and changes to another but harmless compound.
Veel voedsel dat we eten is zo gedenatureerd of "oud" dat het meer een belasting voor ons lichaam is om het te eten dan een hulp. Many food we eat is denatured or "old" that the more a burden on our body is to eat than a help.
De Zappicator is in staat om het voedsel weer zijn natuurlijke en gezonde staat terug te geven waardoor het ons werkelijk voedt en van energie voorziet. The Zappicator is able to weather the food are natural and healthy state to which we actually feed and energy.
De werking ervan is ook zonder enige twijfel door iedereen te proeven. The force is also no doubt by all tests. We doen regelmatig "blinde" tests en nog nooit heeft iemand gefaald om de verandering in bijvoorbeeld een glas "gezappicate" water te proeven. We regularly do blind tests and never has anyone failed to change such as a glass gezappicate "water taste. Met je ogen dicht is het proeven van zulk water een hele interessante en bijzondere ervaring! With your eyes closed, the tests of such water is a very interesting and special experience!
Gezappicate water is een genot voor het immuunsysteem en stelt witte bloedlichaampjes op wonderbaarlijke wijze direct weer in staat hun werk te doen waar dat voorheen onmogelijk was. Gezappicate water is a delight for the immune system and make white blood cells miraculously immediately able to do their work where it was previously impossible.
Ook eiwitten veranderen van structuur en een gezappicate toetje bijvoorbeeld, is vele keren lekkerder (en gezonder). Also changing protein structure and gezappicate dessert for example, is many times better (and healthier).
*

"Plate-zappen", een methode die de levenskracht van organen herstelt en dus ook hun immuunsysteem. "Plate-zapping", a method that restores the vitality of organs and therefore their immune system.
*

"Homeography", een methode waardoor bijvoorbeeld medicijnen kunt kopiëren en "orgaandruppels" kunt maken die ook helpen je organen te regenereren en versterken. "Homeography", a method for example, drugs can copy and drops body "that can also help your organs to regenerate and strengthen.
*

De "Toothzappicator" en meer... The Toothzappicator and more ...

In het gratis boek The Cure for all Diseases vertelt Dr. In the free book The Cure for All Diseases explains Dr. Clark precies hoe je zelf een zapper kunt maken. Clark exactly how you can make a zapper. Dit boek is in het Nederlands vertaald als Handboek Zelfgenezing. This book is in English translated as Self Healing Manual. Daarnaast schreef Dr. In addition, wrote Dr. Clark de volgende boeken: Clark the following books:

The Cure for all Diseases The Cure for all Diseases
The Cure for all Cancers The Cure for all cancers
The Cure for HIV/AIDS The Cure for HIV / AIDS
The Cure for all Advanced Cancers The Cure for All Advanced Cancer
The Prevention of all Cancers The Prevention of all Cancer
The Cure and Preventions of all Cancers The Cure and Prevention of all Cancer
Synchrometer Science laboratory manual Synchrometer Science laboratory manual

Al deze titels zijn vertaald in het Duits en Spaans, alleen The Cure for all Diseases is in het Nederlands vertaald. All these titles were translated into German and Spanish, only The Cure for all Diseases is in English translation. De boeken zijn een doorgaand onderzoek naar wat mensen ziek maakt met per deel een focus op een bepaalde ziekte. The books are an ongoing investigation into what makes people ill with each part focusing on a particular disease.
De moeder van de moderne geneeskunst The mother of modern medicine MW_Clark0419.jpeg

Zo noemen we haar graag en wel om de volgende redenen: So we call her and for the following reasons:

*

Haar benaderingen van ziekte en gezondheid met haar nieuwe (deels moderne) uitvindingen zal, als deze tenminste door de gewone mens wordt opgepakt, de huidige medische geneeswijze zoals deze nu ziekte en gezondheid benadert, ouderwets doen lijken. Her approaches to disease and health with its new (partially modern) inventions, as this at least by the ordinary man is arrested, the current medical therapeutics as it approaches health and disease, do seem old-fashioned.
*

Zij is vrouw en moeder en haar manier van genezen is ook heel moederlijk. She is wife and mother and its way of healing is also very motherly. Ze schenkt ons als mensheid, zoals een moeder voor haar kinderen zou doen, belangeloos, zonder aan zichzelf te denken, al haar kennis en zorg. It gives us as humanity, as a mother for her children would do, serving without self-belief, all her knowledge and care. Dat in tegenstelling tot de huidige medische wereld waar alles draait om patenten, geld en prestige en die je bovendien een slecht gevoel geeft over jezelf. That in contrast to current medical world where everything revolves around patents, money and prestige and you a bad feeling about yourself.
(Hulda Clark is nu in de 70, maar dat weerhoudt haar er niet van om voor haar patiënten nog zo´n 1000 tests per dag te doen met haar syncrometer® en dat bijna 7 dagen per week. Patiënten met kanker kunnen immers niet wachten, is wat ze daar zelf over zegt.) (Hulda Clark is now in the 70, but that keeps it not for its patients have some 1,000 tests per day with its syncrometer ® and almost 7 days a week. Patients with cancer can not wait is what they themselves say.)
*

Haar adviezen zijn ook heel moederlijk en gaan van recepten voor het zelf maken van onschadelijke niet giftige shampoo´s, wasmiddelen en tandpasta bijvoorbeeld, tot ideeën voor het toxinevrij bereiden van je eten en meer... Her opinions are also very motherly and accompanied by recipes for yourself of harmless non-toxic shampoo's, toothpaste and detergents, for example, ideas for the toxin Friday preparing your food and more ... Voor elk klein probleem wat je in het huishouden tegen kan komen heeft ze wel een praktische en meestal ook nog eens goedkope oplossing gevonden! For every little problem you can come to the household has a practical and often even cheap solution!

Iemand die zulke gedetailleerde en wetenschappelijke informatie in haar boeken schrijft en zulke belangrijke uitvindingen heeft gedaan, heeft geen titels nodig om nog te bewijzen dat ze een autoriteit is op haar gebied. Someone with such detailed and scientific information in her books and wrote such important inventions made, no evidence needed to prove that they have an authority on its territory. Als achtergrondinformatie kunnen we echter nog wel vermelden dat Hulda Clark Biologie heeft gestudeerd aan de Universiteit van Saskatchewan, Canada, waar ze werd beloond met een "Bachelor of Arts" "Magna Cum Laude", en"Master of Arts" met "High Honors major" in Biologie. As background, we can still indicate that Hulda Clark has studied Biology at the University of Saskatchewan, Canada, where she was awarded a Bachelor of Arts "Magna Cum Laude" and "Master of Arts with High Honors major in Biology. Daarna studeerde ze Biofysica en Celfysiologie aan de Universiteit van Minnesota waar ze in 1958 haar doctoraat voor haalde. Then she studied Biophysics and Cell Physiology at the University of Minnesota in 1958 where she won for her doctorate. In 1979 verliet ze haar door de regering gesubsidieerde onderzoek om ruimte te maken voor privéconsulten en onafhankelijk onderzoek. In 1979 left her by the government funded research to make room for private consultations and independent research.

Kortom, Hulda Clark is een vrouw die voor ons allen een voorbeeld zou kunnen zijn en haar leven en werk is dan ook zeer inspirerend en hoopgevend voor een betere toekomst. In short, Hulda Clark is a woman who for all of us could be an example and her life and work is very inspiring and hope for a better future. Wellicht snel een toekomst zonder Kanker... Perhaps soon a future without cancer ...

Bron: Hulda Clark pagina
 
Last edited:
Top